Grafotronic

Grafotronic

         

Ogólne Warunki Zakupów Dla Dostawców

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2018

1. Przedmiot i warunki współpracy

1.1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówione towary.
1.2. Kupujący będzie składać zamówienie zakupu na towary zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi
w ofercie złożonej przez Sprzedającego i/lub cenniku złożonymi przez Sprzedającego.
1.3. Każde zamówienie zakupu złożone przez Kupującego będzie wymagać pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
1.4. Wszelkie uzgodnienia między Kupującym, a Sprzedającym dotyczące współpracy oraz zmiany wprowadzane do zamówień zakupów, cenników, ofert wymagać będą formy pisemnej.
1.5. W przypadku rozbieżności między warunkami zawartymi w zamówieniu zakupu, a warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie, wiążące będą warunki określone w zamówieniu.

2. Warunki płatności i fakturowanie

2.1. Po każdej dostawie towarów zgodnie z zamówieniem Kupującego, Sprzedający dostarczy oryginały faktur zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami Kupującego.
2.2. Poza wymaganiami prawnymi, faktury powinny zawierać numer zamówienia zakupu, numer i opis indeksu Kupującego i informację „towary wyprodukowane w Polsce”, jeśli dotyczy.
2.3. Faktury mogą zostać dostarczone przez Sprzedającego wraz z dostawą towarów, wysłane tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres email: invoice@grafotronic.se.
2.4. Terminowo wystawione faktury będą płatne zgodnie z ustalonym terminem płatności, licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Sprzedającego.
2.5. Faktura zostanie dostarczona przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia dostawy towarów.
2.6. Niekompletna dostawa towarów względem zamówienia zakupu będzie skutkować wstrzymaniem płatności, aż do momentu dostarczenia wszystkich zamówionych pozycji.

3. Transport i dostawa

3.1. Sprzedający zorganizuje transport Towarów do miejsca dostawy.
3.2. Standardowy czas dostawy dla złożonych zamówień będzie wynosić 2 tygodnie, chyba, że zostanie uzgodnione inaczej, czas ten jednak nie przekroczy 4 tygodni.
3.3. Data dostawy określona w potwierdzeniu zamówienia będzie ostateczna, niemniej jednak Kupujący dopuszcza możliwość wcześniejszych dostaw częściowych po uprzednim uzgodnieniu.
3.4. Towary zostaną oznaczone według odpowiednich reguł oraz zgodnie z instrukcją Sprzedającego.
Minimalne oznaczenie powinno zawierać:
a. Oznaczenie Sprzedającego
b. Numer i opis pozycji, ilość
c. Numer zamówienia zakupu
d. Miejsce dostawy

3.5. Przekroczenie potwierdzonego terminu dostawy skutkujące zagrożeniem terminowości realizacji zamówień produkcyjnych Kupującego, upoważnia Kupującego do odstąpienia od zamówienia zakupu bez konieczności zapłaty, z zastrzeżeniem, że Kupujący i Sprzedający podejmą wszelkie działania w celu ustalenia nowego terminu dostawy, który zapewni ciągłość produkcji Kupującego. Ewentualna informacja o odstąpieniu od zamówienia zakupu zostanie przekazana w formie pisemnej Sprzedającemu.

4. Dokumentacja

4.1. Najpóźniej w momencie dostawy Sprzedający dostarczy Kupującemu instrukcje obsługi, rysunki, karty danych technicznych, certyfikaty zgodności i inną niezbędną dokumentację, jeżeli dotyczy.

5. Niezgodność dostarczonych towarów

5.1. Jeżeli dostarczone towary będą niezgodne z zamówieniem zakupu, Kupujący może albo zaakceptować
i przyjąć towary po ustalonej niższej cenie albo odmówić przyjęcia niezgodnych towarów i zażądać wymiany towarów lub dokonania niezbędnych napraw.
5.2. W przypadku naprawy lub wymiany towarów, Sprzedający zobowiązany jest do natychmiastowego działania w ścisłej współpracy z Kupującym, ustalając nowy, krótszy czas dostawy, w ten sposób by ograniczyć negatywny wpływ na ciągłość produkcji Kupującego.